.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410
;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  KORPORATĪVÄS BURÄŠANAS REGATES PROFESIONÄLU BURÄTÄJU PAVADĪBÄ UZ PLATU 25 KLASES JAHTÄM un INDIVIDUÄLÄS APMÄCĪBAS SPORTA BURÄŠANÄ 2016G. SEZONÄ

BurÄšanas regate ir lieliska aktivitÄte:
uzÅÄmuma komandas saliedÄšanas pasÄkumos
        dzimšanas dienas svinÄ«bÄs, vai kÄ oriÄ£inÄla dÄvana jubilÄram
        vecmeitu / vecpuišu ballÄ«šu ietvaros u.c.

RegatÄ var piedalÄ«ties ikviens interesents 16+ gadu vecumÄ. Lai organizÄtu šÄdu burÄšanas regati, dalÄ«bniekiem nav nepieciešama iepriekšÄja pieredze, sportiskÄ sagatavotÄ«ba vai zinÄšanas burÄšanas teorijÄ.

PiedÄvÄjam burÄšanas regates kompÄnijÄm lÄ«dz 15 personÄm uz Platu 25 klases jahtÄm (7,5m gara Farr Design sporta jahtas). Ja esat lielÄks kolektÄ«vs, sarÄ«kosim sacÄ«kstes, piesaistot lielÄs kruÄ«zu jahtas (jautÄt atsevišÄ·i).

Regates organizÄšanÄ ietilpst:
         jahtas Platu 25 Ä«re
         profesionÄla kapteiÅa pakalpojumi
         drošÄ«bas ekipÄjuma noma
         drošÄ«bas noteikumu instruktÄža
         regates tiesneši un tiesnešu laivas Ä«re
         regates distances izveidošana                     pasÄkuma ilgums ~3h Daugavas akvatorijÄ pie Ostas Skatiem

Papildus piedÄvÄjam:
         apbalvošana pirmajÄm 3 vietÄm   LasÄ«t tÄlÄk...

X-35 ONE DESIGN WORLD CHAMPIONSHIP IN SWEDEN
It was a really exciting final day on Volkswagen X-35 World Championship in Malmö when Mikael Lindqvist, North Sails, KSSS won the gold medal.
On the way out of the harbor the wind blew at 11-13 m/s with a bit of swelles on the water. First race began with an general re-call and ended up with a thriller. When the race had been finnished it looked like the gold was going to Audi X Sail Racing Team with Teemu Kekkonen as skipper, Team North Sails Sportswear was two points behind. During the Championships last race the wind had calmed down a little and then lay on 10-11 m/s. It was this race that decided the outcome of the Worlds and was a really hair-raiser, just as it should be. LasÄ«t tÄlÄk...

MUHU VAINA REGATTA LATVIAN SAILING TEAM 4.VIETA ORC1 GRUPÄ
No 13. lÄ«dz 20.jÅ«lijam norisinÄjÄs Igaunijas atklÄtais jÅ«ras burÄšnas ÄempionÄts jeb Muhu Vaina regatta. LST komanda ar jahtu BELLATRIX X-41 one design ieguva 4.vietu lielÄkajÄ ORC1 grupÄ. Muhu Vaina regatta ir lielÄkÄs un prestižÄkÄs jÅ«ras burÄšanas sacensÄ«bas Baltijas reÄ£ionÄ. Muhu Vaina regatta norisinÄjÄs jau 56.reizi un tajÄ piedalÄ«jÄs 111 jahtas no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Krievijas. Latviju regatÄ pÄrstÄvÄja vÄl trÄ«s jahtas: Latvijas sieviešu komanda ar jahtu RA, jahta GURU un ARABELLA. Meitenes irindojÄs 24.vietÄ LYS1 grupÄ,  GURU - 13. un ARABELLA 10.vietÄ arÄ« LYS1 grupÄ. SacÄ«kšu rezultÄti apskatÄmi šeit... 
SacÄ«kšu formÄts  jau vairÄkus  gadus ietver gan garÄkÄs "offshore" gan Ä«sÄs boju "inshore" distances. SacÄ«kšu maršruts šogad bija Haapsalu-Heltermaa, Heltermaa-Kuivastu, Kuivastu-Parnu, Parnu-Roomassaare. VidÄjais garÄs distances garums ap 40 j.j. KopÄ tika doti 8 starti 5 garajÄs un 3 Ä«sajÄs distancÄs (punktu summa tika skaitÄ«ta kopÄ un ieskaitÄ«ts kÄ viens brauciens). MÅ«su LST komanda pirmos trÄ«s posmus uzsÄka ļoti labi attiecÄ«gi 4.;3. un 4.vietas. JÄÅem vÄrÄ arÄ« fakts, ka mÅ«su jahta startÄja ar krietni sliktÄku ORC1 balli nekÄ pÄrejÄs X-41 one design klases jahtas grupÄ OLIMPIC un FORTE. Jau sacÄ«kšu trešajÄ garajÄ etapÄ saplÄ«sa lielais špinakers, kas bija mÅ«su trumpis, jo pÅ«ta spÄcÄ«gs pavÄjš lÄ«dz 15 m/s. Notikuma brÄ«dÄ« mÅ«su jahta atradÄs flotes priekšgalÄ un attÄlums no konkurentiem palielinÄjÄs, ŠpinÄkera nomaiÅai tika zaudÄtas apmÄram 10 minÅ«tes un etapÄ paliekam ceturtie. Špinakers bija cietis ļoti stipri un šujot ar izÄ«rÄtu šujmašÄ«nu paiet gandrÄ«z visa nakts. Paldies PÄrnavas jahtkluba ostas kapteinim par atvÄlÄto Älingu (jahtu inventÄra novietne), kurÄ varÄjÄm veiksmÄ«gi veikt darbu. NÄkamajÄ dienÄ Ä«sÄs distances un jau atkal neiztur lielais špinakers, kÄ rezultÄtÄ 7.vieta etapÄ. Atkal paiet vairÄkas stundas šujot spinakeru. GarajÄ posmÄ no PÄrnavas uz RomasÄri nepiedalÄs trÄ«s komandas locekļi un jahtas atkantÄšanai 240 kg mazÄk. TramvajÄ pamazÄm zaudÄjam konkurentiem ar Ätrumu un distances vidusdaÄ¼Ä nokavÄjam vÄja maiÅu. RezultÄtÄ 6.vieta. SacÄ«kšu pÄdÄjais etaps sÄkas ļoti labi. IdeÄlos laikapstÄkļos noburÄjam pusi distances grupas priekšgalÄ. VÄjš pastiprinÄs un pie buru maiÅas iestrÄgst genoa priekšÄjÄ mala. Risinot problÄmu zaudÄjam kÄdas astoÅas minÅ«tes un rezultÄtÄ atkrÄ«tam uz 5.vietu pÄc pÄrrÄÄ·ina finišÄ.
ŠÄ« gada Muhu Vaina regatta ir noslÄgusies un jau pÄc pÄris dienÄm jÄsÄk gatavoties Eiropas ORCi ÄempionÄtam, kurš notiks Zviedrijas pilsÄtÄ SandhamnÄ. Protams, žÄl ka pievÄ«la inventÄrs un sacÄ«kšu balle nebija mums labvÄlÄ«ga, jo bijÄm cerÄjuši iekļūt pirmajÄ trijniekÄ kÄ pirms diviem gadiem. LasÄ«t tÄlÄk...

LATVIJAS ATKLÄTAIS JŪRAS BURÄŠANAS ÄEMPIONÄTS
No 2. lÄ«dz 6. jÅ«lijam noritÄja 2013 gada atklÄtais JÅ«ras burÄšanas ÄempinÄts. KopÄ LÄ piedalÄ«jÄs 21. jahta un 4. katamarÄni. SacÄ«kstÄs startÄja arÄ« trÄ«s jahtas no Lietuvas un Igaunijas, kas pieteicÄs  ORCi handikapa grupÄ  - JigyJigy Lietuva, Katarina 2 Igaunija un Katarina Jee Igaunija. Latvian Sailing Team jahta BELLATRIX bija vienÄ«gÄ jahta no Latvijas, kas startÄja pÄc ORC international balles un visas 4. laivas tika apvienotas vienÄ starta grupÄ. JÄpiemin fakts, ka pÄrÄjÄs trÄ«s jahtas pÄc ORC handikapa ir otrÄs grupas laivas, bet Latvijas ÄempionÄta organizÄtÄjus jau vairÄkus gadus nemulsina fakts kÄ tiek sadalÄ«tas jahtas pa grupÄm un vai tiek ievÄroti godÄ«gi sacÄ«kšu principi. PÄrÄjÄs jahtas sacentÄs pÄc vienkÄršotÄs LYS apmÄrÄ«šanas sistÄmas attiecÄ«gi LYS 1, LYS 2 un Texel ( katamarÄni). SacÄ«kstes noritÄja RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« etapos: RÄ«ga-RÄ«ga, RÄ«ga-Skulte-Roja, Roja-Kolka-Roja un Ä«sÄs boju sacÄ«kstes RojÄ. SacÄ«kšu rezultÄthttp://www.offshoreracing.lv/results.html  LasÄ«t tÄlÄk... 

KIELER WOCHE REGATÄ LST KOMANDA 9 VIETÄ KOPVÄRTÄJUMÄ 14 JAHTU KONKURENCÄ
LST jahta BELLATRIX iziet uz starta Kieler Woche Alpha sacÄ«kstÄ ar vienas dienas nokavÄšanos un saÅem DNC pirmÄs dienas trijos etapos. MainÄ«gos laika apstÄkoļos tehniski veiksmÄ«gi noburÄti visi 5 atlikušie etapi. AttiecÄ«gi 3; 8; 4; 6 un 6 vieta, kas sacÄ«kšu kopvÄrtejumÄ dod 9. vietu. TeorÄtiski pÄc pÄdÄjo trÄ«s dienu rezultÄta komanda tiek pieciniekÄ, bet nokavÄta sacÄ«kšu pirmÄ diena un treniÅi. TÄds ir sports un rezultÄts nepielÅ«dzams. RegatÄ pÄrstÄvÄtas komandas no VÄcijas, Krievijas, Polijas un Latvijas. pirmo vietu kopvertejumÄ izcÄ«na jahta SILVA-HISPANIOL GER Evento 42 Kapt. Denis Gehrlein otrie X-DAY GER XP-44 kapt. Niels Gauter un treša vieta XENIA GER XP-44 kapt. Ralf Lassig..... 
LST SPORTA JAHTA BELLATRIX, CEÄ»Ä NO OSLO UZ ĶĪLI  SPÄCĪGA 40 MEZGLU PRETVÄJA DÄÄ», NOKAVÄ PIRMÄS DIENAS STARTUS KIELER WOCHE'13 REGATÄ 
SpÄcÄ«gs pretvÄjšs un laika trÅ«kums tÄds bÄ«ja jahtas "BELLATRIX" pÄrdzÄ«šanas scenÄrijs steidzoties uz Kieler Woche regati ĶīlÄ. Jau izejot no NorvÄÄ£ijas galvaspilsÄtas Oslo 20. jÅ«nija vakarÄ, laika prognoze nesolÄ«ja neko labu. TurpmÄkÄs dienas spÄcÄ«gs D DR vÄjšš lÄ«dz 30 mezgliem (faktiski bija 40) nodrošinÄja ļoti mokošu un lÄnu virzÄ«šanos uz priekšu. CeÄ¼Ä vÄl divas reizes tika uzpildÄ«ta degviela un tÄ arÄ« nevienu reizei neizdevÄs pacelt buras. LST Komanda jau laicÄ«gi tika informÄta par to, ka iespÄjamÄ ierašanÄs pÄrceļas par vienu diennakti.  LasÄ«t tÄlÄk...

JÄNIS JÄKABSONS (LATVIAN SAILING TEAM) NO PLESKAVAS ATVED AUGSTÄKÄS RAUDZES MEDAÄ»AS
No 10. lÄ«dz 12. jÅ«nijam PleskavÄ Peipusa ezerÄnorisinÄjÄs "Micro" klases Eiropas kausa posma izcÄ«Åa. Plesdkavas regate šogad svinÄja 10 gadu jubileju. Uz sacensÄ«bÄm bija ieradušÄs komandas no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un divas komandas no Latvijas. SacensÄ«bu pirmÄs divas dienassportistus iepriecinÄja ar stipru un brÄzmainu vÄju, bet pÄdÄjÄ regates dienÄ diemžÄl starti bezvÄja dÄļ, vairs netika doti un sacensÄ«bas noslÄdzÄs ar 5 braucieniem.
Racer divÄ«zijÄ stabilu pirmo vietu ieÅÄma Latvijas komanda ar jahtu ESTRELLA (LAT-362, MatÄ«ss AlviÄ·is, Kaspars Žilins un Latvian Sailing Team bowmens -  JÄnis JÄkabsons.... LasÄ«t tÄlÄk...

MIKRO KLASES EIROPAS KAUSA POSMÄ 1. VIETA RACER DIVĪZIJÄ LATVIAN SAILING TEAM KOMANDAI AR JAHTU "EVO" 
NedÄļas nogalÄ Mikro klases sacensÄ«bÄm ideÄlos laikapstakļos - silts, saulains un stabili vÄjains - Usmas ezerÄ norisinÄjÄs Latvijas atklÄtais ÄempionÄts Mikro klases jahtÄm 2013, Eiropas kausa posms.
Triju dienu laikÄ tika doti starti astoÅiem braucieniem 17 jahtÄm no Latvijas (11) un Krievijas (6). KopvÄrtÄjumÄ un pirmajÄ vietÄ Racer divÄ«zijÄ jau otro gadu sevi pierÄdÄ«ja Latvian Sailing Team komanda - Rihards Vaivods, Eižens Leimans un ArtÅ«rs BÄrziÅš ar jahtu EV
O, LAT 444. "Par mata tiesu" - tomer otrajÄ vietÄ palika jahta ESTRELLA, LAT-222, kurÄ startÄja vÄl viens Latvian Sailing Team sportists - JÄnis JÄkabsons!   LasÄ«t tÄlÄk....

JAHTA GURU UN LATVIAN SAILING TEAM - 1. VIETA LATVIJAS JAHTKLUBA SEZONAS ATKLÄŠANAS REGATÄ 
Šosestdien LielupÄ notika Latvijas Jahtkluba sezonas atklÄšanas regate. A grupÄ pirmo vietu izcÄ«nÄ«ja LST komanda ar jahtu GURU Grand Soleil'40 Racer. OtrÄ vietÄ - jahta UDACHA First 34.7 un trešie GALAXY X-43. Starts tika dots LielupÄ distancÄ 2 apļi lÄ«dz jÅ«rai. Jau startÄ mÅ«su jahta izvirzÄ«jÄs vadÄ«bÄ, un noturÄja pÄrsvaru lÄ«dz finišam. SÄ«vÄkie konkurenti jahta UDACHA finišÄ zaudÄja divas ar pusi minÅ«tes pÄc LYS handikapa pÄrrÄÄ·ina sistÄmas. Komandas sastÄvs - Arnis Remess/kapteinis stÅ«re, Indars KalniÅš/foks spinakers, Igors Nikolajevs/ foks spinakers, Andrejs Buls/grots, Kaspars Verners/ masts, JÄnis JÄkabsons/ fors, Artis KalniÅš/ otrais fors, Arnis Vizulis/ klavieres. Apsveicam komandu un veiksmÄ«gus startus šosezon!

BAVARIA B/one: NEW ONE-DESIGN SPORTSBOAT FROM GERMANY
Designed by Farr Yacht Design, the B/One is seven metres long and 2.45 metres wide. Developed by the team from Bavaria, with the added expertise of Peter Meyer, the sailplan has been developed in collaboration with Hyde Sails in the UK and the sails will be strict one-design, built by Hyde. 
The overall weight all up is approximately 1,000kg. The slim keel with a lead ballast bulb of 370kg, like the rudder blade, is retractable, making the boat easy to trailer and launch from a slipway. The aluminum deck-stepped mast can be raised by two people without the need for a hoist.
The sail plan includes a square top mainsail, but interestingly there’s no backstay (again a difference from the SB20). The upwind sail area is 32sq m, with a 9/10ths asymmetric flown from a retractable bowsprit, which slides back and forth in a recess that’s molded into the deck surface.
LasÄ«t tÄlÄk...

X-41 OD ESTONIAN ChAMPIONSHIP - EST/LAT/RUS "PREMIUM" SAILING TEAM 1.VIETA
NedÄļas nogalÄ 11.un12.maijÄ PiritÄ, TallinÄ norisinÄjÄs pirmÄs šÄ«s sezonas X-41 OD sacÄ«kstes, kurÄs tika pieteiktas piecas spÄcÄ«gÄkÄs Z Eiropas komandas šajÄ klasÄ. Divas igauÅu - "OLIMPIC CASINO" un "FORTE" sailing team, viena somu - "CRAMO", viena somu/zviedru - "XINI" un viena igauÅu/latviešu/krievu  komanda - "PREMIUM" sailing team. SpÄ«tÄjot miglai sacÄ«kšu pirmajÄ dienÄ 4 starti olimpiskajÄs distancÄs tika doti. Visos Äetros etapos jahtas turÄjÄs ciešÄ grupÄ un tika novÄrota bieža lÄ«deru maiÅas. PÄc pirmajiem diviem startiem ar vienÄdu punktu skaitu pirmo vietu dalÄ«ja OLIMPIC CASINO un PREMIUM, 1. un 2.vieta attiecÄ«gi pa braucieniem. CeturtajÄ un, kÄ izrÄdÄ«jÄs velÄk, arÄ« pÄdÄjÄ šo sacÄ«kšu braucienÄ, uzvaru no rokÄm izlaida OLIMPIC CASINO, pieļaujot rupju kļūdu pie pÄdÄjÄs distances zÄ«mes. KopvÄrtÄjumÄ - PREMIUM sailing team - 1.vieta, CRAMO - 2. vieta, OLIMPIC CASINO - 3.vieta, XINI sailing team - 4.vieta un FORTE team - 5.vieta.
Apsveicam PREMIUM sailing team apvienoto igauÅu/latviešu/krievu komandu ar uzvaru! PREMIUM sailing team stÅ«rmanis sacÄ«kstÄs  - Latvian Sailing Team sacÄ«šu konsultants Mati Seps. Komandas kapteinis Priit Tammemagi. LST komandu PREMIUM sailing team sastÄvÄ pÄrstÄvÄja vienÄ«gais latvietis komandÄ - Andrejs Buls, trimme.....

                     

PIRMAJÄS  MATCH RACE SACĪKSTÄS LST KOMANDAI 3 VIETA
13. un 14. oktobrÄ« DaugavÄ, pretÄ« biroju Äkai OstasSkati, norisinÄjÄs LatvijÄ pirmÄs Riga Match Race Cup sacensÄ«bas burÄšanÄ.
SacensÄ«bu ietvaros izdevÄs veikt divas izslÄgšanas sesijas (30 maÄi), kur katra komanda, mainoties ar laivÄm un starta pozÄ«cijÄm, veica distanci katra ar katru divas reizes.Äetri labÄkie tika tÄlÄk uz pusfinÄlu un attiecÄ«gi finÄlu.
PirmÄs Match Race sacensÄ«bas uzvarÄja kapteinis Kapars Žilins ar Dzintaru BÄrziÅu un Ivaru Mežuli, aiz sevis atstÄjot Roberu DanÄauski ar komandas biedriem - ArtÅ«ru Dzeni un Ritu StieÄ£eli.TrešajÄ vietÄ LST komanda - Rihards PriedÄ«tis (kapteinis), Indars KalniÅš un JÄnis JÄkabsons....
LasÄ«t tÄlÄk

RIGA MATCH RACE CUP 2012..
SpÄ«tÄjot rudens dzestrumam un stiprajiem vÄjiem, 13. un 14. oktobrÄ« DaugavÄ pie Ostas skatiem norisinÄsies pirmÄs Match Race burÄšanas sacensÄ«bas LatvijÄ.TÄ kÄ pie mums, salÄ«dzinot ar kaimiÅiem igauÅiem, šis sacensÄ«bu veids ir pavisam jauns, un Igaunijas Match Race savienÄ«ba ir ieinteresÄta lÄ«dzvertÄ«gas konkurcenses attÄ«stÄ«bÄ Baltijas valstÄ«s, aicinÄjumam pie mums viesoties laipni atsaucÄs kvalificÄtais Match Race tiesnesis Priits Ruutels (Priit Ruutel, Igaunija). ViÅš šeit ne tikai tiesÄs sacensÄ«bas, bet 12. oktobra vakarÄ, pulksten 19, lasÄ«s arÄ« lekciju par Match Race specifiku un taktikÄm, kÄ arÄ« katras dienas beigÄs notiks aizvadÄ«to sacensÄ«bu posmu analÄ«ze.
Paredzams, ka sacensÄ«bÄs piedalÄ«ses lÄ«dz pat 8 komandÄm. KapteiÅiem tiks piešÄ·irsts StarptautiskÄs BurÄšanas federÄcijas (ISAF) identifikÄcijas numurs, un tÄdÄ veidÄ dalÄ«bniekiem bÅ«s iespÄjams krÄt kompetences lÄ«meÅa punktus, atkarÄ«bÄ no sacensÄ«bu lÄ«meÅa. ŠÄ«s pirmÄs sacensÄ«bas RÄ«gÄ ir pieteiktas ISAF 4. lÄ«menim. Notice of race.'.'.'
PieteikšanÄs pa e-pastu: matiss.alvikis@inbox.lv

LATVIAN SAILING TEAM RUDENS KAUSA REGATÄ 2012 AR JAHTÄM - AMBER SEA, KARAMBA & RŪTA 
Septembra pÄdÄjÄ nedÄļas nogalÄ jahtklubÄ "Auda" tradicionÄli notika viena no visveiksmÄ«gÄk organizÄtajÄm regatÄm LatvijÄ. Šogad LST komanda sacÄ«kstÄs piedalÄ«jÄs trÄ«s jahtu komandÄs - "Amber Sea" Cyclades 43 kapteinis Andrejs Buls, "Karamba" Bavaria 38 kapteinis Rihards Vaivods un "RÅ«ta" Gib Sea 106 kapteinis Egils KrÅ«miÅš. 
Piektdienas vakarÄ bija paredzÄts Rudens Kauss'12 pirmais posms, kuram bija jÄnotiek jau tumsÄ. TaÄu paredzÄtais brauciens tika atlikts nezinÄmu iemeslu dÄļ. 
OtrajÄ un trešajÄ sacÄ«kšu dienÄ laika apstÄkļi bija ideÄli un kopÄ tika doti 6 starti visÄs trÄ«s ieskaites grupÄs. LasÄ«t tÄlÄk...


                      LST KOMANDA

AUDI ORCi WORLD CHAMPIONSHIP - LATVIAN SAILING TEAM 21. VIETA 47. LAIVU KONKURENCÄ (DIVISION A). DEBIJA - TIKAI LATVIEŠU KOMANDAI ORCi PÄ. ITÄÄ»IEM DUBULTUZVARA A UN B GRUPÄ!!
Helsinkos notikušajÄ Audi ORC international World Championship 2012 šogad piedalÄ«jÄs apmÄram 140 jahtas no 16 valstÄ«m. KopumÄ sportistu skaits komandÄs bija tuvu tÅ«kstotim. ORCi sacÄ«kšu bÄze atrodas Helsinku centrÄ uz salas (Sarkka), kur nodrošinÄta nepÄrtraukta prÄmju satiksme ar kontinentu. SpeciÄli izveidotas papildus piestÄtnes jahtu uzÅemšanai. Savulaik uz šÄ«s salas jau ir bijis burÄšanas centrs - 1952. gada Vasaras OlimpiskajÄs spÄlÄs, kas notika Helsinkos.
Šogad sacÄ«kstÄs pieteicÄs rekordliels dalÄ«bnieku skaits. PÄrsvarÄ spÄcÄ«gÄkÄs profesionÄļu komandas no Eiropas. PagÄjušÄ gada sudraba medaļas ieguvÄji "Bohemia Express" Grand Soleil42R no Äehijas ar kapteini RiÄardu Voijtu; Thomas Nilsson (NorvÄÄ£ija) ar "Wolfpack Trucknor" TP52; Audi Sailing Team ar Jani Lehti (Somija) - jahta Grand Soleil 42RO5 speciÄli tika atgÄdÄta no VidusjÅ«ras; HorvÄtijas Äempioni "All 4 One" Salona 40S, kapteinis Karlo Kuret, kuri bija trešie 2010. g. ORC pasaules ÄempionÄtÄ; Mati Sepp (Igaunija) ar jauno jahtu "Albatross" Xp 44; viena no vÄcu visspÄcÄ«gÄkajÄm komandÄm "Veolia" Xp 38, stÅ«rmanis Torsten Bastiansen; somu "Audi Ultra" Xp 38 ar Teemu Kekkonen un vÄl daudzas ļoti spÄcÄ«gas komandas. JÄpiemin arÄ« lietuvietis Šarunas Sodeika ar jahtu "Jigy Jigy" A35, kurÄ startÄ jaukta lietuviešu/latviešu komanda, piedalÄ«jušies arÄ« Latvijas ÄempionÄtos. Latviju ORCi PÄ pÄrstÄvÄja vÄl viena komanda B grupÄ ar jahtu "Udacha" First 34.7, kapteinis Sergejs Pervuškins.
MÅ«su Latvian Sailing Team komanda šogad sacÄ«kstÄs piedalÄ«jÄs ar jahtu "BELLATRIX" X-41, kapteinis Rihards Vaivods. PÄc sacÄ«kšu trešÄs dienas rezultÄtiem kopvÄrtÄjumÄ ieÅÄmÄm 14. vietu, kas ir labs rezultÄts, bet 4. dienÄ diskvalifikÄcija braucienÄ pašu vainas dÄļ. GalarezultÄtÄ 9 braucienu kopsummÄ - 21. vieta. Mazliet žÄl, jo varÄjÄm pacÄ«nÄ«ties par pirmo piecpadsmitnieku. LasÄ«t tÄlÄk...

Edgars
Kerijs
Rihards
Priedītis
Andrejs
Buls
Rihards
Vaivods
Edgars
ZaÄ·is
Matīs
AlviÄ·is
Indars
KalniÅš
Jurģis
Vašuks
JÄnis
JÄkabsons
Sandris
StrautiÅš
KEISARI BALTIC OFFSHORE WEEK'12 REGATÄ LST BELLATRIX - 5. VIETA ORCi 1. GRUPÄ
No 1. lÄ«dz 4. augustam Somijas galvaspilsÄtÄ Helsinkos notika Keisari BOW'12 regate, kas pulcÄja 45 jahtas no septiÅÄm valstÄ«m. Komandas cÄ«nÄ«jÄs par Somijas / Igaunijas jÅ«ras jahtu ÄempionÄta titulu. Šogad starptautiskÄ interese par šÄ«m sacÄ«kstÄm bija krietni vien lielÄka nekÄ iepriekšÄjos gadus, jo daudzu jahtu komandas izmantoja šo iespÄju pÄrbaudÄ«t laivas un inventÄru pirms Audi International ORC pasaules ÄempionÄta, kurš notiek turpat Helsinkos. SacÄ«kšu rezultÄti šeit, LST bildes šeit..... Latvian Sailing Team sastÄvs  -  Rihards Vaivods, Edgars ZaÄ·is, Toms Tutans, JurÄ£is Vašuks, JÄnis JÄkabsons, Sandris StrautiÅš, Haralds Surna, Kaspars Verners .'.'.'

LEÄ¢ENDÄRAIS MŪZIĶIS STINGS ATPŪTAS IZBRAUCIENÄ UZ LST JAHTAS BELLATRIX KLÄJA 
STING - Ä«stajÄ vÄrdÄ Gordon Matthew Thomas Sumner LatvijÄ uzstÄjÄs 29. jÅ«lijÄ "ArenÄ RÄ«ga" par godu savas solo karjerasdivdesmitpiektajai gadadienai. Uz skatuves kopÄ ar Stingu kÄpa pavadošÄ grupa piecu cilvÄku sastÄvÄ. MÅ«ziÄ·is koncertÄ izpildÄ«ja dziesmas, kas apkopotas nesen izdotajÄ albÅ«mÄ "Sting: The Best of 25 Years" 
NÄkošajÄ dienÄ pÄc koncerta Stings devÄs 5. stundu atpÅ«tas braucienÄ ar LST sporta jahtu BELLATRIX. BraucienÄ viÅu pavadÄ«ja grupas vokÄliste DŽo Lorija (Jo Lawry), vijolnieks PÄ«ters Tikels (Peter Tickell) un LST komanda. LasÄ«t tÄlÄk...

Latvian Sailing Team TRENIÅI DAUGAVÄ PIRMS DOŠANÄS UZ BOW'12, AUDI ORC WORLD Ch'12 un X-41 OD WORLD Ch. Jahta BELLATRIX 
Jahta devusies ceÄ¼Ä uz Somijas galvaspilsÄtu Helsinkiem, kur no 2. augusta lÄ«dz 15. augustam notiks trÄ«s lielÄkÄs jÅ«ras burÄšanas sacÄ«kstes ZEiropÄ. 3-4. augusts - Baltic Offshore Week. 7-11. augusts Audi ORC Intenational World Championship  LasÄ«t tÄlÄk...
PÄC "JÄÅIEM" RĪGÄ GAIDÄMA LATVIAN SAILING TEAM JAUNÄ SACĪKŠU JAHTA X-41 OD "BELLATRIX" 
Jahta dosies ceÄ¼Ä no Zviedrijas pilsÄtas Stroemstad 22. jÅ«nijÄ un RÄ«gÄ varÄtu ierasties 26. jÅ«nija vakarÄ. Šosezon ar jahtu BELLATRIX (NOR 37) paredzÄts startÄt Latvijas ÄempionatÄ, Muhu Vain Regatta, Finish/Estonian X-41 Championship un divos pasaules ÄempionÄtos, kas notiks Somijas pilsetÄ Helsinkos. Audi ORC International pasaules ÄempionÄtÄ  šobrÄ«di jau ir pieteiktas 130 jahtas.
Lai labs ceļavÄjš pÄrgÄjienos un veiksmÄ«gus startus komandai šosezon... SeptiÅas pÄdas zem ķīļa!!
HELLY HANSEN LATVIAN SAILING TEAM SADARBĪBAS PARTNERIS BURÄŠANAS APÄ¢ÄRBA JOMÄ
Šosezon noslÄgts sadarbÄ«bas lÄ«gums starp norvÄÄ£u burÄšanas un sporta apÄ£Ärbu ražotÄju Helly Hansen un Latvian Sailing Team. HH ir viens no kvalitatÄ«vÄkajiem burÄšanas apÄ£Ärbu brendiem pasaulÄ. HH bija pirmie , kas aizsÄka apÄ£Ärbu trÄ«skÄrtu aizsardzÄ«bas sistÄmu - 3-Layer System™.  par HH  www.hellyhansen.com
JAUNAIS Xp 33 NO X-YACHTS!
Jaunais Xp 33 turpina iesÄkto X-yachts Xp sÄriju, kas aizsÄkÄs ar Xp 44 (aprÄ«lis 2011), Xp 38 (augusts 2011) un jaunais Xp 50, kas klajÄ nÄca šÄ« gada aprÄ«lÄ«.
Xp 33 jaunais modelis gaidÄms 2012. gada beigÄs
 lasÄ«t vairÄk
 

MATCH RACE TRENIÅI VISAS SEZONAS GARUMÄ
AicinÄjums ikvienam, kas vÄlas turpmÄk sezonas trešdienas vakarus pavadÄ«t Match Race burÄšanas treniÅos.
Ja arÄ« iepriekš Jums nav bijusi saskarsme ar Match Race sacensÄ«bÄm, jahtklubÄ "Auda" kopÄ ar pieredzÄjušÄkiem burÄtÄjiem, JÅ«s varat ne tikai attÄ«stÄ«t savas prasmes, bet arÄ« izbaudÄ«t cÄ«Åas garšu, izejot distancÄ viens pret vienu.
TreniÅiem tiek izmantotas Mikro klases Racer un Cruiser divÄ«ziju jahtu pÄri.JÅ«s varat piedalÄ«ties gan ar savu komandu gan arÄ« nÄkt viens, jo tÄdÄ gadÄ«jumÄ organizÄtori komandas nokomplektÄs
Bez treniÅiem tiks rÄ«kotas arÄ« lielÄka un mazÄka mÄroga Match Race sacensÄ«bas.   LasÄ«t tÄlÄk

LST PIEDALĪSIES IZSTÄDÄ "SPORTS UN ATPŪTA" 
IzstÄde notiks izstÄžu centrÄ "Ķipsala" no 30. marta lÄ«dz 1. aprÄ«lim                                                                  
*** LATVIAN SAILING TEAM 2012 g. SEZONAS SACĪKŠU KALENDÄRS  ***

JŪRAS BURĊANAS TEORIJAS TESTS
InteraktÄ«vs mÄcÄ«bu lÄ«dzeklis priekš iPhone un Ipad. AplikÄcija paredzÄta jÅ«rniekiem, buru un motorjahtu kapteiÅiem. NoderÄs lai sagatavotos eksÄmeniem vai atsvaidzinÄtu zinÄšanas pirms došanÄs jÅ«rÄ. BurÄšanas skolas, ar šÄ« testa palÄ«dzÄ«bu, var pÄrbaudÄ«t savus studentus. Tests sastÄv no jautÄjumiem, bildÄm, animÄcijÄm, eksÄmenu, mÄcÄ«bu un palÄ«dzÄ«bas sadaļas. Tests tiek regulÄri papildinÄts ar jauniem jautÄjumiem. 

Latvian Sailing Team SADARBĪBÄ AR BURÄŠANAS SKOLU NAUTICA RĪKO BURÄŠANAS KURSUS PÄC  IYT  (INTERNATIONAL YACHT TRAINING) APMÄCĪBAS SISTÄMAS

Latvian Sailing Team sadarbÄ«bÄ ar burÄšanas skolu Nautica rÄ«ko JÅ«ras burÄšanas kursus pÄc IYT (International Yacht Training) apmÄcÄ«bas sistÄmas.Kursu programmas paredzÄtas sekojošu sertifikÄtu iegÅ«šanai:
      Introduction to Boating, International Crew   VHF Radio Comunications   International Watchkeeper / Flotila Skipper   International Bareboat Skipper   Yachtmaster Coastal    Yachtmaster Offshore  

IYT profesionÄlos burÄšanas kursus ir atzinušas arÄ« 25 dažÄdu valstu valdÄ«bas visÄ pasaulÄ, tai skaitÄ komerciÄlai izmantošanai, to starpÄ LielbritÄnijas JÅ«ras un krasta apsardzes aÄ£entÅ«ra MCA (Maritime and Coastguard Agency). IYT ir partnerskolas vairÄk nekÄ 35 valstÄ«s un apmÄcÄ«bu var iegÅ«t apmÄram 100 burÄšanas skolÄs . ŠÄ« ir pirmÄ šÄda tipa burÄšanas apmÄcÄ«bas programma BaltijÄ, kurÄ ir iespÄjas iegÅ«t IYT sertifikÄtu un kÄrtot eksÄmenus LZS (Latvijas ZÄÄ£elÄtÄju SavienÄ«ba) sertifikÄtu saÅemšanai       kursu programmas PDF fails šeit !!!

 Kursu priekšrocÄ«bas:
     
• VisplašÄkais JÅ«ras burÄšanas kurss BaltijÄ, kas dod iespÄjas iegÅ«t  gan vietÄjos gan starptautiskos sertifikÄtus
     • NodarbÄ«bas  vada pieredzÄjuši pasniedzÄji  
     • Papildus programmÄ ietverts – sporta burÄšanas kurss (starptautiskie sacÄ«kšu noteikumi un sacÄ«kšu standartsituÄciju analÄ«ze)
     • IYT kursus pasaulÄ gadÄ apmeklÄ vairÄk nekÄ 10 000* cilvÄku. SertifikÄtu ieguvÄji var paaugstinÄt kvalifikÄciju jebkurÄ IYT skolÄ pasaulÄ
     • Lekcijas tiks  ierakstÄ«tas video formÄtÄ un ir pieejamas kursu apmeklÄtÄjiem 

     
• 
Atbilstošo programmu testi  pieejami  digitÄlÄ formÄtÄ lasÄ«t tÄlÄk 

VOLVO OCEAN RACE '11/12
Alicante, Spain- November 5: Leg 1 of the Volvo Ocean Race to Cape Town on November 5, 2011 in Alicante, Spain
http://www.volvooceanrace.com/en
 

"Rudens Kauss'11" A grupÄ - jahtai MMM, C grupÄ MICRO CARAMBA  
PÄc divu gadu pÄrtraukuma atkal izcÄ«nÄ«ts ceļojošais "Rudens Kauss'11" A grupÄ ar LST jahtu MMM. Pirmo reizi startÄjot šajÄs sacÄ«kstÄs, vÄl viena LST pÄrstÄvÄtÄ jahta MICRO CARAMBA pÄrliecinoši uzvar C grupÄ. Šogad regatÄ kopÄ piedalÄ«jÄs 16 jahtas, kas startÄja 3 ieskaites grupÄs.
TrÄ«s sacÄ«kšu sestdienas pÄc kÄrtas valdÄ«ja burÄšanai ideÄli laika apstÄkļi, kas ļÄva kopÄ dot 10 startus Ä«sajÄs distancÄs. ArÄ« šogad viss noritÄja godam un, lai izdodas turpmÄk! Noteikti domÄjam, ka šÄ«s ir vienas no labÄkajÄm jÅ«ras burÄšanas sacÄ«kstÄm LatvijÄ gan pÄc formÄta, gan organizatoriski. Paldies - jahtklubam "Auda" un "jahtas.lv" ....  sacÄ«kšu rezultÄti
  

NoslÄdzies "Rudens Kauss'11" pirmais un otrais posms  
Jau piekto sezonu pÄc kÄrtas ideÄlos laikapstÄkļos noritÄja jahtkluba "Auda" organizÄtÄ Rudens Kausa'11 pirmais un otrais posms. Divas sestdienas pÄc kÄrtas tika doti seši starti trÄ«s ieskaites grupÄs. LST jahta MMM piedalÄ«jÄs  pirmajos divos pirmÄ un otrÄ posma etapos. Prieks, ka arÄ« LST un "jahtas.lv" pÄrstÄvÄtÄ jahta MICRO CARAMBA pÄrliecinoši ir trešÄs grupas priekšgalÄ - kapteinis - Rihards Vaivods. 
SacÄ«kšu rezultÄti - jahtklubÄ "Auda"_ rezultÄti  Video vÄl nav pievienots_ coming soon   08.10.11 Rudens kausa'11 III posma atklÄšanÄ pieminÄsim bez vÄsts pazudušo LST komandas locekli - Vilni Antsonu. 

X-41 Pasaules ÄempionÄtÄ Scarlinio (ItÄlija) pagÄjušÄ gada Äempioniem EST/RUS sailing team - 6. vieta kopvÄrtÄjumÄ ar jahtu TECHNONICOL  
Saturday was the last racing day of the X-41 World Championship at La Marina di Scarlino in Maremma Tuscany, organised by the Yacht Club Italiano and Club Nautico Scarlino, with the collaboration of X-Yachts Italia
SIDERARCORDIS owned by Pier Vettor Grimani with Cassinari calling tactics were crowned winners of the X-41 World Championship after nine races. Di Lorenzo Arturo's MALAFEMMENA X-41 (tactician /helm Di Lorenzo Arturo) finished second overall and Bassetti Gianclaudio's MASCALZONE LATINO (tactician Onorato Vincenzo) third. LST racing consultant and Lat/Est 4+4 team member -  Mati Sepp (X-41 WChampion'10) as tactician/helmsmen - 6th place overall.   
sacÄ«kšu rezultÄti

X-35 OD Pasaules ÄempionÄtÄ DÄnijÄ 4+4 komandai kopvÄrtÄjumÄ 18. vieta 10 braucienu summÄ un RAF (ne mikroautobuss) pÄc apbalvošanas ceremonijas! 
Latvian Sailing Team jahta MMM tikko atgriezusies LatvijÄ no Pasaules ÄempionÄta X-35 OD klasÄ, kas norisinÄjÄs DÄnijas pilsÄtÄ Arhus. Ä»oti sÄ«vÄ 29. komandu konkurencÄ kopvÄrtÄjumÄ izcÄ«nÄ«ta 18. vieta 10 braucienu summÄ..
 rezultÄti. PÄrstÄvÄtas 9 valstis - VÄcija, DÄnija, LielbritÄnija, Holande, Zviedrija, Somija, ItÄlija, NorvÄÄ£ija un kÄ vienÄ«gÄ no Baltijas valstÄ«m - latviešu/igauÅu apvienotÄ 4+4 komanda ar jahtu MMM (Webmedia, no 29).
Jau trÄ«s dienas pirms sacÄ«kstÄm notika dažÄdas jahtas sagatavošanas procedÅ«ras - jahtas svÄršana, inventÄra pÄrbaude un buru apmÄrÄ«šana. SalÄ«dzinÄta korpusa, ķīļa un stÅ«res lÄpstas atbilstÄ«ba klases noteikumiem.
Tikai dienu pirms starta mÅ«su komandas kopÄjais svars par 30 kg pÄrsniedza atļautos 640 kg. Izmantojot dažÄdas metodes (t.i., neÄdot, nedzerot, ejot pirtÄ« un 2 st. kross no rÄ«ta), nepilnu 20 stundu laikÄ tika nomests 31 kg, kas deva iespÄju oficiÄli - ar 1 kg rezervi - iziet uz starta pilnÄ sastÄvÄ.
SacÄ«kšu sÄkumÄ vÄjš nebija Ä«paši stiprs, un pÄc pirmajÄm divÄm dienÄm kopvÄrtÄjumÄ ieÅÄmÄm 15. vietu 5 braucienu summÄ. TrešajÄ dienÄ iepÅ«ta brÄzmÄs lÄ«dz 17 m/s, un stiprÄkÄ vÄjÄ mums veicÄs labÄk - 5., 2., 12. vietas 3 braucienos, un attiecÄ«gi - 13. vieta sacÄ«kšu kopvÄrtÄjumÄ. TrešÄs dienas otrajÄ etapÄ bijÄm vadÄ«bÄ visu distanci, tikai pie paša finiša mÅ«s par puskorpusu apsteidza vÄciešu jahta un izrÄva uzvaru no rokÄm. PÄdÄjÄ sacÄ«kšu dienÄ atkal vÄjÄks vÄjš - 27. un 8. vieta, kÄ rezultÄtÄ 18. vieta PÄ kopvÄrtÄjumÄ. Mazliet žÄl, jo bijÄm cerÄjuši iekļūt desmitniekÄ.
Zelta medaļas - mazs pÄrsteigums - izcÄ«nÄ«ja jauna komanda no DÄnijas ar jahtu OXYGEN - kapteinis Morten Ulrikkeholm, otrajÄ vietÄ atstÄjot trÄ«skÄrtÄjos pasaules Äempionus - itÄļus ar jahtu LELAGAIN - Alessandro Solerio, un trešajÄ vietÄ - ļoti spÄcÄ«ga vÄcu komanda ar stÅ«rmani Torstenu Bastiansenu, jahta XEN, kuri šogad skandinÄvijas ÄempionÄtÄ pÄrliecinoši izcÄ«nÄ«ja zelta medaļas X-35 OD klasÄ Golden Cup sacÄ«kšu ietvaros. Latvian Sailing Team komandas sastÄvs pasaules ÄempionÄtÄ - Andrejs Buls, Indars KalniÅš, Rihards PriedÄ«tis un Toms Tutans.  
LasÄ«t tÄlÄk

Usmas ezerÄ noslÄdzies Pasaules ÄempionÄts burÄšanÄ - Hansa World 35th Micro Cup 2011
Racer divÄ«zijÄ zelta medaļas izcÄ«nÄ«ja jahta EVO, LAT-444, ar kapteini Rihardu Vaivodu (Latvian Sailing Team) un komandu ArtÅ«ru BÄrziÅu un Armandu Kirilovu, kopvÄrtÄjumÄ ierindojoties 11. vietÄ. Apsveicam ar  labiem panÄkumiem! SavukÄrt cruiser divÄ«zijÄ, pateicoties labiem pÄdÄjiem diviem startiem, pie bronzas medaļas tika cita Latvijas komanda - MatÄ«ss AlviÄ·is, Ansis Freibergs un Kristaps Dzenis ar jahtu SOLO, LAT-84. KopvÄrtÄjumÄ 53 jahtu konkurencÄ no septiÅÄm valstÄ«m pirmo vietu izcÄ«nÄ«ja Polijas komanda ar jahta TOYOTA-NINA, otrie francūži ar jahtu PONGOLIN un trešajÄ - krievi ar jahtu BIOGES. VairÄk informÄcijas un Foto/Video mÄjaslapÄ  www.microcup.lv  

30 COPA DEL REY AUDI MAPFRE 
Copa Del Rey - Viena no visprestižÄkajÄm Eiropas regatÄm. VisaugstÄkÄ lÄ«meÅa jÅ«ras burÄšanas sacÄ«kstes SpÄnijÄ un VidusjÅ«ras baseinÄ. Šogad regates RI 1. grupÄ piedalÄ«jÄs Latvian Sailing Team sacÄ«kšu konsultants un viens no labÄkajiem igauÅu burÄtÄjiem - Mati Sepp. JauktÄs igauÅu/krievu komandas sastÄvÄ izcÄ«nÄ«ta 12. vieta 19 laivu konkurencÄ ar jahtu TECHNONICOL (x-41 OD).  sacÄ«kšu rezultÄti  regates mÄjaslapÄ 
http://www.prensarcnp.es/copa10/principal/index_uk.php

LST Jahta MMM dodas uz Pasaules ÄempionÄtu ArhusÄ - DÄnija 
ŠorÄ«t agri no rÄ«ta LST sporta jahta MMM devusies uz X-35 Pasaules ÄempionÄtu, kas notiks no 15. lÄ«dz 20. augustam DÄnijas pilsÄtÄ Aarhus.. Lai veicas!!... ÄempionÄta oficiÄlÄ mÄjaslapa
X-Yachts Finland Cup - 4+4 komandai - 3. vieta 8. braucienu summÄ
Somijas pilsÄtÄ Hanko sestdien noslÄdzÄs trÄ«s dienu sacÄ«kste X-Yachts Finland Cup. 8. braucienu summÄ mÅ«su latviešu/igauÅu apvienotÄ komanda ļoti sÄ«vÄ konkurencÄ izcÄ«nÄ«ja 3. vietu (rezultÄti pa etapiem - 6;6;3;3;1;2;3;1.). PiedalÄ«jÄs visas spÄcÄ«gakÄs X-35 OD komandas no Somijas (2009. gada X-35 Pasaules ÄempionÄtÄ divas Somu jahtas iekļuva pirmajÄ ÄetriniekÄ attiecÄ«gi - 2. un 4. vietÄ) tÄtad, visaugstÄkÄ lÄ«meÅa burÄšana tepat BaltijÄ un labs trniÅš 4+4 komandai, gatavojoties Pasaules ÄempionÄtam, kas pÄc divÄm nedÄļÄm notiks DÄnijas pilsÄtÄ ArhusÄ. Apsveicam mÅ«su komandu ar panÄkumu un , lai mums veicas Pasaules ÄempionÄtÄ. Paldies mÅ«su atbalstÄ«tajiem LatvijÄ un IgaunijÄ !!  
lasÄ«t tÄlÄk
X-Yachts Finland Cup 
SÄkusies X-Yachts Finland Cup 2011 regate Somijas pilsÄtÄ Hanko.SacÄ«kstÄs pieteiktas apmÄram 40 jahtas no DÄnijas, Somijas, Zviedrijas, VÄcijas, Igaunijas un Latvijas. 4+4 projekta ietvaros Latviju pÄrstÄv 2 jahtas - LST komanda ar jahtu MMM X-35 OD un jahta EXTRA BRUT X-40 "family" klasÄ. SacÄ«kstes organizÄtas X-41 OD, X-35 OD, X-99 OD klasÄs, kÄ arÄ« apvienotajÄ X-jahtu grupÄ. 4+4 komandas sastÄvs Finland Cup regatÄ - Andrejs Buls, Indars KalniÅš, Rihards PriedÄ«tis, Toms TÅ«tÄns (Latvija), Mati Sepp, Arvi Kink, Priit Kumar, Janno Trimmi (Igaunija). 

Starptautiskais arhitektÅ«ras, dizaina un jahtu festivÄls Baltic Breeze 2011
2011. gada 3. - 8. augustÄ, SalacgrÄ«vÄ - nelielÄ pilsÄtÄ pie jÅ«ras, aizritÄs kÄrtÄjais StarptautiskÄ jahtu, arhitektÅ«ras un dizaina festivÄla Baltic Breeze posms. Šoreiz festivÄla tematika veltÄ«ta arhitektÅ«rai uz Å«dens.
Visi jahtotÄji LatvijÄ aicinÄti piedalÄ«ties festivÄla Baltic Breeze jÅ«ras burÄšanas sacÄ«kstÄs 6. augustÄ no plkst. 11:00 lÄ«dz 16:00. SacÄ«kstes tiks organizÄtas Ä«sajÄs distancÄs - 2 lÄ«dz 3 starti RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« starp Kuivižiem un SalacgrÄ«vu, trÄ«s ieskaites grupÄs pÄc ORC pÄrrÄÄ·ina, bez dalÄ«bas maksas. Jahtas laipni tiks uzÅemtas Kuivižu jahtklubÄ jau piektdien, 5. augustÄ. PÄc sacÄ«kstÄm paredzÄta balle jahtkluba stilÄ un laureÄtu apbalvošana. SacÄ«kšu nolikums pieejams šeit 
SacÄ«kšu nolikumspieteikuma forma SÄ«kÄka informÄcija pa tel. 29171615 un 26482718
SaskaÅÄ ar festivÄla Baltic Breeze tradÄ«cijÄm, arhitekti un dizaineri, kopÄ ar pieredzÄjušiem burÄtÄjiem, mÄrosies spÄkiem regatÄ, kurÄ tiks izcÄ«nÄ«ts SalacgrÄ«vas mÄra kauss. KÄ balvas regates laureÄtiem tiks piešÄ·irtas arhitektÅ«ras zvaigžÅu, tÄdu kÄ Totans Kuzembajevs, Zane Tetere, Indreks Allmanns, konsultÄcijas, kÄ arÄ« citas vÄrtÄ«gas specbalvas, tai skaitÄ naudas balvas, ko sarÅ«pÄjuši regates sponsori - skatÄ«t mÄjas lapÄ www.balticbreeze.lv.
Baltic Breeze 2011 pamattÄmu ierosinÄjis SalacgrÄ«vas pilsÄtas mÄrs, arhitekts, Dagnis Straubergs. KopÄ ar  orÄ·estra "Maskavas virtuozi" pirmo vijoli Alekseju Lundinu, viÅš 2010. gadÄ lika pamatus klasiskÄs mÅ«zikas festivÄlam, kura ietvaros tika rÄ«kotas meistarklases un klasiskÄs mÅ«zikas koncerti. Šogad, pirmo reizi festivÄla neilgajÄ vÄsturÄ, klausÄ«tÄjam tiks sniegta iespÄja baudÄ«t klasisko mÅ«ziku uz Å«dens.
TradicionÄli tiks rÄ«koti arÄ« konkursi jaunajiem arhitektiem. Konkursa "PeldošÄ skatuve" ietvaros, tÄ dalÄ«bnieki uz vietas iepazÄ«stinÄs žūriju ar savu konceptuÄlo redzÄjumu par nÄkamo mÅ«zikas festivÄlu koncertzÄles projektu. Tiks rÄ«kots arÄ« tradicionÄlais dizaineru konkurss par labÄko soliÅa koncepciju pilsÄtas ielÄm, parkiem un piekrastes teritorijÄm. 
LasÄ«t tÄlÄk

LST komanda ar jahtu MMM atgriezusies LatvijÄ no lielÄkÄs jÅ«ras jahtu regates BaltijÄ - Muhu Vaina Regatta'11
Muhu Vaina Regatt'11 ORC II grupÄ 7 posmu kopvÄrtÄjumÄ LST komanda ierindojÄs 11. vietÄ 22 jahtu konkurencÄ. KopumÄ sacÄ«kstÄm tika pieteiktas 99 jahtas. Šogad, neraksturÄ«gi Muhu Vainai, pÅ«ta diezgan spÄcÄ«gi vÄji, un 80% distances aizritÄja brÄ«vos kursos. LST jahtai MMM X-35 OD bija lielÄkÄ ORC balle grupÄ un priekšrocÄ«ba - boju sacÄ«kstÄs un mÄrenÄkÄ vÄjÄ. To arÄ« pierÄda rezultÄti 6. un 7. etapÄ - attiecÄ«gi 5. un 4. vieta. SecinÄjums - mazliet pievÄ«la mums labvÄlÄ«gi laika apstÄkļi un jahtas trimme. KopumÄ sacÄ«kstes aizvadÄ«tas labi, bez nopietnÄm tehniskÄm problÄmÄm, kas ir svarÄ«gi, gatavojoties PÄ DÄnijÄ. No Latvijas tika pieteiktas vÄl trÄ«s jahtas - KOLIBRI, EXANTE un GALAXI, taÄu visas izstÄjÄs dažÄdu tehnisku iemeslu dÄļ. LST komanda - Andrejs Buls, Andris Buls, Igors Nikolajevs, Edgars ZaÄ·is, Miks Balodis, Toms TutÄns, Edgars Kerijs, Uldis Iltners. LasÄ«t tÄlÄk

Latvian Sailing Team ar jahtu MMM piedalÄs KIELER WOCHE'11 - 8. vieta Kiel-Cup Alpha un 3. vieta Silbernes Band Race regatÄs
NokavÄjot pirmÄs dienas startu Latvijas ÄempionÄtÄ jÅ«ras jahtÄm, vienu stundu pirms otrÄ etapa starta LST jahta MMM piestÄja "Audas" jahtklubÄ, atgriežoties no Kieler Woche'11 regatÄm. IzcÄ«nÄ«ta 8. vieta Kiel-Cup Alpha 18 laivu konkurencÄ pÄc ORC pÄrrÄÄ·ina. SacÄ«kstes notika 3 dienas, no 20. lÄ«dz 22. jÅ«nijam. Boju distancÄs kopÄ tika doti 7 starti. Šo sacÄ«kšu ietvaros paralÄli ORC notika One Design ÄempionÄts "Farr-30" un "X-99" klasÄs. SavukÄrt 23. jÅ«nijÄ plkst. 16:00 LT tika dots starts "Silbernes Band" regatei. Distances garums apmÄram 85 j.j., burÄjot starp bojÄm VÄcijas un DÄnijas Å«deÅos. Visu distances laiku pÅ«ta spÄcÄ«gs DR vÄjš, un LST jahta MMM finišÄja ap 5 no rÄ«ta pie Ķīles bÄkas kÄ otrÄ ÄtrÄkÄ laiva grupÄ. KopvÄrtÄjumÄ MMM ieguva 3. vietu pÄc ORC Club. TÄdi mums šogad JÄÅi! Un rezultÄts - labs, tÄ kÄ vÄjš pÅ«ta krietni stiprÄk nekÄ tika gaidÄ«ts pÄc prognozes, kas laivai ir ne tik labvÄlÄ«gi šÄda tipa sacÄ«kstÄs. Latvian Sailing Team komandas sastÄvs - Andrejs Buls, Rihards Vaivods, Indars KalniÅš, Edgars Kerijs, Toms TutÄns, Eižens Leimans, Miks Balodis, Ivars Mežulis ___Paldies komandai un mÅ«su atbalstÄ«tÄjiem..!

NoslÄgusies Baltic Sailing Week'11 un 12 stundu apvienotÄ regate
Iepriekš nepieredzÄts gadÄ«jums LatvijÄ, kad tiek organizÄtas divas burÄšanas regates vienlaicÄ«gi vienÄ un tajÄ pašÄ distancÄ! "Baltic Sailing Week" un "12 stundu regate" kopÄ pulcÄja 13 jÅ«ras jahtu komandas - lielÄkais dalÄ«bnieku skaits uz starta šosezon LatvijÄ. SacÄ«kstes aizritÄja ideÄlos laika apstÄkļos RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« pie DaugavgrÄ«vas. Tika doti 5 starti olimpiskajÄs distancÄs (apm.3.5 j.j.). Jahtas tika sadalÄ«tas divÄs ieskaites grupÄs. PirmajÄ ieskaites grupÄ par pirmo vietu cÄ«nÄ«jÄs LST jahta MMM X-35 OD un mÅ«su sÄ«vÄkais konkurents - jahtas FOR SALE komanda. StiprÄkam vÄjam pÅ«šot, mums labÄk veicÄs pirmajÄ dienÄ un rezultÄtÄ trÄ«s pirmÄs vietas, kas nodrošinÄja pirmo vietu grupÄ sacÄ«kšu kopvÄrtÄjumÄ. lasÄ«t tÄlÄk..                       sacÄ«kšu rezultÄti šeit

BlondÄ«nes burÄs Baltic Sailing Week'11 regatÄ
Dažas sabiedrÄ«bÄ pazÄ«stamas dÄmas piedalÄ«sies Baltic Sailing Week'11 regatÄ, kas notiks šajÄ nedÄļas nogalÄ - 11. un 12. jÅ«nijÄ RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ«. Pirms šÄ« notikuma treniÅi DaugavÄ uz LST jahtas MMM klÄja. BlondÄ«nes piedalÄ«sies BSW'11 sacÄ«kstÄs projekta "120 stundas" ietvaros, kas no 21. maija 5. sÄrijÄs tiek demonstrÄts LNT kanÄlÄ, sestdienÄs 20:35.

SpÄlÄjam kuģīšos - LST šodien radio 101 studijÄ 16:30 kopÄ ar Egonu Reiteru
ŠonedÄļ (no 30. maija) Latvian Sailing Team sadarbÄ«bÄ ar Radio 101 piedÄvÄ katru dienu ap 16:30 spÄlÄt kuģīšus ÄterÄ kopÄ ar Egonu Reiteru. PrecÄ«zÄk sakot: bÅ«s jÄspÄlÄ kuģīšu radio versija, kur tev ir jÄzvana uz studiju un ar trÄ«s šÄvieniem jÄtrÄpa vismaz vienu reizi 5-lauciÅu kuģītÄ«, kurš „noslÄpts“ 5 x 5 lauciÅÄ, attiecÄ«gi horizantÄli „RADIO“ un vertikÄli cipari no 1 - 5. NedÄļas balva – vienam uzvarÄtÄjam piedalÄ«šanÄs regatÄ, otram –  burÄšanas apmÄcÄ«bas kurss no Latvian Sailing Team.

Gustavo pie LST jahtas MMM stūres
Hip- Hop un sporta burÄšana! Par to, kÄ Gustavo veicÄs viÅa pirmajÄ LST treniÅizbraucienÄ DaugavÄ ar LST jauno sacÄ«kšu jahtu MMM  - Sporta StudijÄ 19:30, LTV7

Latvian Sailing Team jaunÄ sacÄ«kšu jahta MMM  X-35 OD
Ar jauno LST jahtu MMM šosezon paredzÄts piedalÄ«ties gan handikapa sacÄ«kstÄs gan One Design Pasaules ÄempionÄtÄ DÄnijÄ. Jahtai šobrÄ«d pasÅ«tÄ«ts Ä«pašs ORC buru komplekts, lai uzlabotu sacÄ«kšu balli startiem Muhu Vain Regatta un German Open, kÄ arÄ« vietÄjÄs sacÄ«kstÄs LatvijÄ. Laivas apakšai izmantots Durepox pÄrklÄjums, kas samazina berzi un nodrošina vÄl labÄku Å«dens barjeru. Izmantojot iepriekšÄjo pieredzi, šosezon izmÄÄ£inÄsim dažus jaunus takelÄžas trimmes risinÄjumus. RedzÄsim, kÄ tie darbojas tuvÄkajÄs nopietnÄkajÄs OD sacÄ«kstÄs VÄcijÄ. MMM šobrÄ«d ir vienÄ«gÄ šÄdÄ veidÄ sagatavota jahta LatvijÄ. Ceram uz labiem rezultÄtiem šosezon un, lai mums veicas!
                                                                                                                 

Helly Hansen varÄtu kļūt par LST sadarbÄ«bas partneri sporta inventÄra jomÄ
PagÄjušo ceturtdien 19. maijÄ JÅ«rmalÄ "SPA Hotel" notika Helly Hansen organizÄta konference, kurÄ tika prezentÄta HH jaunÄkÄ apÄ£Ärbu un aksesuÄru kolekcija. TajÄ piedalijÄs vairÄku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sporta veikalu pÄrstÄvji kÄ arÄ« burÄtÄji no Latvijas (Latvian Sailing Team) un Igaunijas.
Bobs Donkers - Helly Hansen regional director, export iepazÄ«stinÄja ar HH plÄniem brenda atpazÄ«stamÄ«bas veicinÄšanÄ - Baltijas valstÄ«s.
HH vÄlas atbalstÄ«t  LST komandu ar sporta apÄ£Ärbu uz Ä«paši izdevÄ«giem noteikumiem abÄm pusÄm. Ceram uz veiksmÄ«gu turpmÄko sadarbÄ«bu!!   par HH _
www.hellyhansen.com

HELSINKI CUP - 4+4 komandai 2. vieta 
Sestdien un SvÄtdien Helsinkos Latvian Sailing Team 4+4 komandai pirmÄ godalga šosezon un labs noskaÅojums uzsÄkot treniÅus LatvijÄ. Komandas sastÄvs tika nokomplektÄts tikai pÄdÄjÄ dienÄ izbraucot no Tallinas.Dienu pirms izbraukšanas,  krÄ«tot no motocikla, roku satraumÄja mÅ«su komandas pitmans Toms TutÄns un steidzami vajadzÄja meklÄt aizvietotÄju no Latvijas vai Igaunijas. PÄdÄjÄ brÄ«dÄ« piekrita braukt Artis KalniÅš no JK „Auda”, kurš TallinÄ ieradÄs ar nakts autobusu.ArÄ« igauÅu komandai bija problÄma ar pamatsastÄvu nevarÄja pieslÄgties Rauls Grigorjevs (genoa trimm) un steigÄ nÄcÄs meklÄt profesionÄli no Somijas, kurš derÄtu arÄ« pÄc svara.X-35 OD sacÄ«kstÄs max. komandas svars - 640 kg.
PirmajÄ sacÄ«kšu dienÄ pÅ«ta spÄcÄ«gs 15/18 m.s. vÄjšs. Pirms pirmÄ starta nepareiza genoa izvÄle un nokavÄts starts mÅ«su komandai rezultÄtÄ - DNF. LasÄ«t tÄlÄk

LATVIEŠU - IGAUÅU  4+4 komanda 
Šosezon LST sadarbÄ«bÄ ar Estonian Sailing Center www.sailingcenter.ee veido jaunu jÅ«ras jahtu burÄšanas komandu 4+4 uz X-35 OD bÄzes. MÄrÄ·is – apvienot labÄkos burÄšanas speciÄlistu no abÄm valstÄ«m ar pietiekošiem finanšu lÄ«dzekļiem un augstÄkÄs klases ekipÄjumu, lai varÄtu sacensties ar labÄkajÄm pasaules burÄšanas komandÄm. 4+4 komandas sastÄvs: Mati Sepp, Andrejs Buls (LST), Indars KalniÅš (LST), Raul Grigorjev, Rihards PriedÄ«tis (LST), Oskars Kaminskis (LST), Karl Kolk, Arvi Kink 4+4 2011 g. sezonas sacÄ«kstes: X-35 World Championship, Finland Cup, Helsinki Race


BALTIC SAILING WEEK'11    6-12 jÅ«nijs
No 6. lÄ«dz 12. jÅ«nijam Latvian Sailing Team sadarbÄ«bÄ ar JK „Auda” organizÄ sacÄ«kšu un Match Race sacÄ«kšu treniÅnedÄļu, kas noslÄgsies ar boju sacÄ«kstÄm (lÄ«dzÄ«gi kÄ „Rudens Kauss”) DaugavÄ un RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« 11. un 12. jÅ«nijÄ. Baltic Sailing Week’11 ir jauns LST projekts, lai nÄkotnÄ attÄ«stÄ«tu Match Race sacÄ«kstes LatvijÄ, kÄ arÄ« boju sacÄ«kstes jÅ«ras jahtu burÄtÄjiem LatvijÄ un BaltijÄ. SacÄ«kšu nolikums šeit,  pieteikums šeit, plašÄka informÄcija pa tel. 29171615, 26565133 vai e-mail: lst@latviansailingteam.lv

ICE BREACKER CUP - Match Racing sezonas sÄkums TallinÄ
22., 23. un 24. aprÄ«lÄ« PiritÄ norisinÄjÄs pirmÄs šÄ«s sezonas Match Race sacÄ«kstes ar 24 BluSail laivÄm. Par pirmo kausu jaunajÄ sezonÄ cÄ«nÄ«jÄs 8 komandas no Igaunijas, Latvijas un Somijas. Latvian Sailing Team komanda piedalÄ«jÄs šÄdÄ sastÄvÄ: Andrejs Buls, Indars KalniÅš, Rihards PriedÄ«tis, Oskars Kaminskis un Igors Nikolajevs. Vieglos laika apstÄkļos tika aizvadÄ«ti ceturtdienas un piektdienas treniÅi. ArÄ« sacÄ«kšu dienÄs vÄjš nebija Ä«paši stiprs, tomÄr izdevÄs dot startus visiem 14 ‘flaitiem’, kÄ arÄ« diviem finÄlbraucieniem. KopvÄrtÄjumÄ pirmo vietu pÄrliecinoši izcÄ«nÄ«ja vairÄkkÄrtÄjais Baltijas Äempions Mati Sepps no Igaunijas, atstÄjot otrajÄ vietÄ igauÅus Aral Volmer un trešajÄ vietÄ somus R. Matsson. LST komandai trÅ«kst pieredzes šÄda tipa sacÄ«kstÄs, kÄ rezultÄtÄ zaudÄti 6 no 7 ‘flaitiem’. JÄtrenÄjas un jÄuzkrÄj pieredze šÄda veida sacÄ«kstÄs, turpinot aizsÄkto LST Match Race programmu (skatÄ«t: LST sacÄ«kšu kalendÄrs 2011).  dazas bildes facebook


               

LST šonedÄļ piedalÄ«sies izstÄdÄ "Sports un AtpÅ«ta" - ar stendu "SMALL VICTORY"
IzstÄde notiks izstÄžu centrÄ "Ķipsala" no 1. - 3. aprÄ«lim. 

 

 

LST organizÄ 12 nodarbÄ«bu kursus JÅ«ras jahtu sporta burÄšanÄ
Šoziem notiks LST organizÄti kursi -  jÅ«ras jahtu burÄšanÄ lst komandai un visiem kam interesÄ sporta burÄšana.NodarbÄ«bÄs ietverti - jahtas sagatavošana sacÄ«kstÄm,buru,masta,takelÄžas trimme, buras, buru materiÄli, dažÄdu sacÄ«kšu situÄciju analÄ«ze, navigÄcija un locija, jahtu bÅ«vniecÄ«bÄ izmantojamie materiÄli,remonts, jahtas elektro, Å«dens,kanalizÄcijas sistÄmas, X-jahtu specifikÄcija un A40, Rodman, Grand Soleil S42 tipa laivas, video materiÄli.SÄ«kÄkÄ informÄcija sadaÄ¼Ä programma/education&training ..... skatÄ«t....

 

 

 

Xcelsior Latvian Sailing Team ziemas ballīte
LST Ziemas-ZiemassvÄtku ballÄ«te notiks 18. decembrÄ« plkst. 18:10 Xcelsior-stila grupas telpÄs KalnciemielÄ 37 - bildes/sarunas/video un Ädieni/dzÄrieni....lai izdodas nÄkamÄ sezona!!!

 

 

 

Rudens Kausu 2010 A grupÄ izcÄ«na jahta FOR SALE  
Ar trešo posmu noslÄgušÄs Rudens Kausa sacÄ«kstes.Jau otro gadu pÄc kÄrtas A grupÄ uzvar Xcelsior LST sÄ«vÄkais konkurents - jahta FOR SALE. PÄc otrÄ posma bijÄm priekšÄ par vienu punktu, bet trešajÄ etapÄ zaudÄjÄm divus startus no trim un rezultÄtÄ vienÄds punktu skaits sacÄ«kšu  kopvÄrtÄjumÄ pÄc LYS pÄrrÄÄ·ina.  FOR SALE par vienu uzvaru vairÄk un 1. vieta Rudens Kausa regatÄ.Apsveicam komandu un paldies sacÄ«kšu organizÄtÄjiem - jahtklubam "Auda" un Kristapam Dzenim personÄ«gi....! Paldies Oskaram un Armandam    .....skatÄ«t....

 

 

Divas dienas - trÄ«s starti trÄ«s dažÄdÄs sacÄ«kstÄs - jahta ANANDA trÄ«s pirmÄs vietas
Nupat nedÄļas nogalÄ beigušÄs RÄ«gas un Lielupes jahtkluba slÄgšanas sacÄ«kstes, kÄ arÄ« otrais posms Rudens kausa regatÄ, kuram starts tika dots sestdienas vakarÄ. BezvÄjšs DaugavÄ Ä¼Äva mums nostartÄt Lielupes slÄgšanÄ, kur pÄc trÄ«s gadu pÄrtraukuma atkal ir padziļinÄts farvaters.
SvÄtdien, labos laika apstÄkļos, notika RÄ«gas slÄgšanas regate, kuru organizÄja "PilsÄtas jahtklubs". VisÄs trÄ«s sacÄ«kstÄs Xcelsior Latvian Sailing Team komandai 1. vieta.Diezgan pÄrsteidzoši, ka arÄ« Rudens kausa otrajÄ posmÄ pÄc LYS pÄrrÄÄ·ina esam pirmie, jo starts mums nebija Ä«paši veiksmÄ«gs un pusi distances dabujÄm kÄrtÄ«gi pacÄ«nÄ«ties ar bezvÄju!!

 

 

TP-52

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Rudens Kauss'10  Pirmais posms - 4 starti OlimpiskajÄs distancÄs
Lai padarÄ«tu sacensÄ«bas aizraujošÄkas, šogad tÄs notiek atbilstoši ORC Club un LYS apmÄrÄ«šanas sistÄmas noteikumiem un nosacÄ«jumiem. PÄc LYS parrÄÄ·ina mÅ«su komanda zaudÄja visos 4 etapos jahtai FOR SALE kapteinis Kristaps Dzenis.GaidÄ«sim pÄc ORC parrÄÄ·inÄtos rezultÄtus. jo divos etapos likÄs nobraucÄm labÄk.Jahta FOR SALE (A35) ir Rudens kausa ieguvÄja'09 un protams gribam revanšÄties par pagÄjušo gadu, kad palikÄm otrie ar jahtu MAMMA.RedzÄsim - vÄl priekšÄ divi posmi šajÄs sacÄ«kstÄs ...saciksu rezultÄti skatÄ«t....

 

 

 

Jahta ANANDA ORC Pasaules ÄempionÄtÄ VÄcijÄ (Flensburg)
No 7. lÄ«dz 11. septembrim VÄcijas pilsetÄ FlensburgÄ risinÄjÄs ORC Pasaules ÄempionÄts JÅ«ras jahtÄm.Ar LST jahtu ANANDA startÄja igauÅu/krievu komanda, kura ieradÄs pa tiešo no X-41 Eiropas ÄempionÄta VidusjÅ«rÄ. Kapteinis, LST sacÄ«kšu konsultants un 2010.g. X-41 Pasaules Äempions - Matti Sepps. MÅ«su komandas sportistam Edgaram Kerijam iepriekš tika rezervÄta bowman pozicija, bet viÅš personigu iemeslu dÄļ nevarÄja tikt uz sacikstÄm. Ä»oti spÄcÄ«gÄ konkurencÄ komanda izcÄ«nija 11.vietu. Pirmie Beluga Sailing Team VÄcija  skatÄ«t.... (PÄ rezultÄti)

 

 

 

Trisstūra kausa regate!
Šogad TrÄ«sstÅ«ra kausa regate notika distancÄ RÄ«ga - Engure - RÄ«ga. LST komanda startÄja ar nepilnu komandu un izmainot pozicijas pamatsastÄvÄ.StÅ«rmanis Indars KalniÅš SacÄ«kste tika aizvadÄ«ta ar mainÄ«gÄm sekmÄm.KursÄ no Lielupes pieÅemšanas bojas saplÄ«sa špinakers un finišÄ zaudÄta vieta jahtai "Galaxi".PÄc pÄrrÄÄ·inÄtÄ rezultÄta jahta ANANDA 3 vietÄ, otrie jahta "For Sale" - kapteinis Kristaps Dzenis un jau ceturto gadu pec kÄrtas "Galaxi" izcÄ«na TrÄ«sstÅ«ra kausu - kapteinis Aleksandrs Krjaceks. Apsveicam !!!  

 

 

 

... TomÄr vÄjšs izrÄdÄ«jÄs par stipru, lai veiktu pÄdÄjo trešdaļu!
Neskatoties uz to, ka stiprais vÄjš iztraucÄja pilnÄ«bÄ realizÄt ieceri ar vÄjdÄli šÄ·Ärsot jÅ«ru no Slites ostas GotlandÄ lÄ«dz LiepÄjai, var uzskatÄ«t, ka JÄnis Preiss paveicis Ä«stu varoÅdarbu, pieveicot 120 kilometrus atklÄtÄ jÅ«rÄ pie tik spÄcÄ«ga vÄja. ArÄ« mÅ«su komanda un jahta dabÅ«ja krietni pacÄ«nÄ«ties 5 m viļÅos, lai veiksmÄ«gi dabÅ«tu sÄrfotÄju uz klÄja un saglÄbtu inventÄru, kas dreifÄja viļÅos ar 1.2 mezglu Ätrumu.Uzskatu, ka mums ļoti paveicÄs un tÄ ir labÄkÄ dÄvana JÄnim 34. dzimšanas dienÄ - Andrejs Buls  

 

 

 

Jahta ANANDA pavada JÄni Preisu projektÄ "Ar Buru PÄr JÅ«ru"
Pirmdien, 23.augustÄ 7:00 JÄnis Preiss no LiepÄjas promenÄdes dosies Zviedrijas virzienÄ ar Xcelsior Latvian Sailing Team jahtu ANANDA, kas pavadÄ«s viÅu burÄjot atpakaļceļÄ. Jau  Izbraukšana no Gotlandes ostas Slites paredzÄta agrÄ otrdienas rÄ«tÄ, lai vakarpusÄ atgrieztos LiepÄjÄ.GaidÄma ļoti spÄcÄ«ga vÄja prognoze. Tas bÅ«s fizisks pÄrbaudÄ«jumu vairÄk kÄ 10 stundu garumÄ.DistancÄ Slite-LiepÄja veicamas 95 jÅ«ras jÅ«dzes (175 km) .Uz jahtas atradÄ«sies arÄ« mÅ«ziÄ·is Aigars RunÄis, kas atbalstÄ«tÄjiem ziÅos par pÄrskrÄjiena norisi Radio SWH tiešajÄ ÄterÄ  skatÄ«t....

 

 

 

X-41 Pasaules ÄempionÄtÄ Xcelsior Latvian Sailing Team 14 vieta
Tikko, jahta pienÄkusi RÄ«gÄ.Pirmais Latviešu komandas pÄrstÄvÄtais Pasaules ÄempionÄts aizvadÄ«ts ar mainigÄm sajÅ«tam.PÄdejÄ etapÄ, pÅ«šot lÄnam vÄjam, iekļuvÄm desmitniekÄ,bet sacikstÄ ar specÄ«gÄkajÄm šÄ« brīža X-41 komandÄm pietrÅ«kst pieredzes buru un masta regulÄjumos.MÅ«su komandas sacÄ«kšu konsultants Matti Sepps ar Jahtu TECHNONICOL - pÄrliecinoši uzvarot 5 no 10 etapiem - kļuvis par jauno pasaules Äempionu X-41 klasÄ.Sudrabs Somiem ar jahtu NICOLE 4 skipper Riku Nissila,TrešÄ vieta MuhuVain Regatta'10 uzvarÄtÄjiem jahtai FORTE no igaunijas skipper Jaak Jogi.!0 stiprÄkÄs norvÄÄ£u komandas palika bez medaļÄm - apsveicam!!   ....skatÄ«t....

 

 

 

Uz X-41 Pasaules ÄempionÄtu
Šodien 26.07 12:30 Xcelsior Latvian Sailing Team jahta Ananda dodas ceÄ¼Ä uz Pasaules ÄempionÄtu X-41 klasÄ,kas notiks NorvÄÄ£ijas pilsÄtÄ Aarendaal no 3-8 augustam. Komanda dosies ceÄ¼Ä šo sestdien ar prÄmi no Tallinas uz Stokholmu.Pirms startiem paredzÄtas divas treniÅdienas vietÄjos apstÄkļos, lai varÄtu aprast ar akvatoriju un vietÄjo straumju un vÄju Ä«patnÄ«bÄm.
KomandÄ ir pozitÄ«vs noskaÅojums un protams centÄ«simies startÄt pÄc iespÄjas labÄk!
ŠÄ«s ir pirmÄs Xcelsior LST pilnas latviešu komandas paarstÄvÄtas šÄda lÄ«meÅa sacÄ«kstes.
 

 

 

 

Ķiršu kÅ«ka pÄc pÄdÄjÄ treniÅa pirms Pasaules ÄempionÄta
Laiva liekas labi sagatavota viegliem laika apstÄkļiem – tas ir svarÄ«gi, jo lietojam trešÄs sezonas buru komplektu, un lÄni laika apstÄkļi nav mÅ«su trumpis.StiprÄkÄ vÄjÄ ir lielÄkas izredzes , jo buru formai vairs nav tik liela nozÄ«me kÄ vispÄrÄjai trimmei.Pasaules ÄempionÄtÄ nÄksies cÄ«nÄ«tie ar profesionÄļiem, un jahtas bÅ«s ideÄli sagatavotas.Katra mazÄkÄ kļūme pie regulÄjumiem var nozÄ«mÄt ļoti daudz.RÄ«t jahta dodas prom 680 j.j. lÄ«dz Arendal.  Pieredzi var iegÅ«t tikai piedaloties – lai mums veicas!! 

 

 

 

 

                                 Muhu Vain Regatta'10 
 

 

 

 

EXCELSIOR Latvian Sailing Team trešÄ vieta A grupÄ Muhu Vain Regatta'10
No 12.07 lÄ«dz 17.07. norisÄja Viena no visnozÄ«mÄ«gÄkajÄm regatÄm Baltijas valstÄ«s MUHU VAIN REGATTA”10, kur piedalÄ«jÄs burÄtÄji no Somijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas kopÄ 86 jahtas.Izrauta uzvara pÄdÄjÄ etapÄ,nodrošinÄja mums 3. vietu MuhuVain regates kopvÄrtÄjumÄ A grupÄ.
Latviju pÄrstÄvÄja 3 jahtas Kolibri, Anita, Ananda un uz Leišu jahtas Jigi Jigi bija 3 latvieši.
Anitai 5 vieta no 14 laivÄm, Kolibri 11 no 19 un Jigi Jigi 5 no 17
...sacensÄ«bu rezultÄti...