.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   KORPORATĪVÄS BURÄŠANAS REGATES PROFESIONÄLU BURÄTÄJU PAVADĪBÄ UZ PLATU 25 KLASES JAHTÄM 

BurÄšanas regate – aizraujoša, azartiska, veselÄ«ga un sportiska nodarbe, kas no 2016.gada maija ir pieejama ikvienam interesentam. IespÄja saÅemt adrenalÄ«na devu, izbaudot sporta burÄšanas sacensÄ«bu garu.

BurÄšanas regate ir lieliska aktivitÄte:

uzÅÄmuma komandas saliedÄšanas pasÄkumos

dzimšanas dienas svinÄ«bÄs, vai kÄ oriÄ£inÄla dÄvana jubilÄram

vecmeitu / vecpuišu ballÄ«šu ietvaros u.c.

RegatÄ var piedalÄ«ties ikviens interesents 16+ gadu vecumÄ. Lai organizÄtu šÄdu burÄšanas regati, dalÄ«bniekiem nav nepieciešama iepriekšÄja pieredze, sportiskÄ sagatavotÄ«ba vai zinÄšanas burÄšanas teorijÄ.

PiedÄvÄjam burÄšanas regates kompÄnijÄm lÄ«dz 15 personÄm uz Platu 25 klases jahtÄm (7,5m gara Farr Design sporta jahtas). Ja esat lielÄks kolektÄ«vs, sarÄ«kosim sacÄ«kstes, piesaistot lielÄs kruÄ«zu jahtas (jautÄt atsevišÄ·i).

Regates organizÄšanÄ ietilpst:

jahtas Platu 25 Ä«re

profesionÄla kapteiÅa pakalpojumi

drošÄ«bas ekipÄjuma noma

drošÄ«bas noteikumu instruktÄža

regates tiesneši un tiesnešu laivas Ä«re

regates distances izveidošana

pasÄkuma ilgums ~3h Daugavas akvatorijÄ pie Ostas Skatiem


Papildus piedÄvÄjam:

apbalvošana pirmajÄm 3 vietÄm 

profesionÄli foto un video pakalpojumi pasÄkuma laikÄ

uzkodas un atspirdzinošie bezalkoholiskie dzÄrieni 


PasÄkuma apraksts (piemÄrs) -

viesu pulcÄšanÄs un sadalÄ«šanÄs komandÄs

drošÄ«bas instruktÄža visiem regates dalÄ«bniekiem

regates norises instruktÄžas komandas locekļiem

došanÄs uz starta vietu un trenniÅbraucieni

regates distanÄu veikšana

došanÄs uz piestÄtni

svinÄ«gÄ lÄ«nija, apbalvošana, regates slÄgšana

Regati iespÄjams organizÄt latviešu, krievu un angļu valodÄs.

Maksa par 3 stundu regati 15 personu grupai 120 EUR / persona*.

*Cena ir atkarÄ«ga no personu skaita grupÄ.


SÄ«kÄka informÄcija un pieteikšanÄs:

t. 29185443; 26587222

e-pasts: sandra@nauticalive.com 

 INDIVIDUÄLÄS APMÄCĪBAS SPORTA BURÄŠANÄ 2016G. SEZONÄ

IespÄja apgÅ«t burÄšanu ikvienam interesentam, neatkarÄ«gi no fiziskÄs sagatavotÄ«bas, ar vai bez priekšzinÄšanÄm burÄšanas sporta veidÄ. Ja ir vÄlme iemÄcÄ«ties burÄt, nodarboties ar regulÄrÄm sportiskÄm aktivitÄtÄm uz Å«dens visas vasaras garumÄ, Latvian Sailing Team organizÄ individuÄlÄs burÄšanas apmÄcÄ«bas uz LST komandas sporta jahtÄm PLATU 25 (7,5m gara Farr Design sporta jahtas). No 19.aprīļa lÄ«dz 14.oktobrim katru otrdienu un ceturtdienu pl.18:00  – 20:30*, DaugavÄ pie Vanšu tilta.

Pl.18:00 pulcÄšanÄs RÄ«gas sporta burÄšanas centrÄ, 

ĶīpsalÄ, Matrožu ielÄ 7a, blakus „Ostas skatiem”

Jahtas uztÄkelÄšana

Pl.18:30 jahta izbrauc uz treniÅu – praktiskÄ apmÄcÄ«ba

Pl.20:20 atgriešanÄs sporta centrÄ

Jahtas notÄkelÄšana un teorÄtisko jautÄjumu izskatÄ«šana

20:30 treniÅa beigas

*NodarbÄ«bu laiki tiek saskaÅoti, Åemot vÄrÄ komandas Latvian Sailing Team sacÄ«kšu kalendÄru.

   VienlaicÄ«gi treniÅÄ piedalÄs lÄ«dz 4 personÄm un 1-2 instruktori.

Maksa: 50 EUR par 1 treniÅa reizi


SÄ«kÄka informÄcija un pieteikšanÄs:

t. 29171615; 26587222

e-pasts: andrejsbuls@inbox.lv

 

APMÄCĪBA & TRENIÅI - ZIEMAS KURSU PROGRAMMA 2016 / 2017

Latvian Sailing Team sadarbÄ«bÄ ar burÄšanas skolu Nautica rÄ«ko JÅ«ras burÄšanas kursus pÄc IYT (International Yacht Training) apmÄcÄ«bas sistÄmas

Kursu programmas paredzÄtas sekojošu sertifikÄtu iegÅ«šanai:

        
  
Introduction to Boating,  International Crew

          VHF Radio Communications 

          International Watchkeeper / Flotila Skipper 

          International Bareboat Skipper 

          Yachtmaster Coastal 

          Yachtmaster Offshore  

IYT profesionÄlos burÄšanas kursus ir atzinušas arÄ« 25 dažÄdu valstu valdÄ«bas visÄ pasaulÄ, tai skaitÄ komerciÄlai izmantošanai, to starpÄ LielbritÄnijas JÅ«ras un krasta apsardzes aÄ£entÅ«ra 
MCA (Maritime and Coastguard Agency)

IYT ir partnerskolas vairÄk nekÄ 35 valstÄ«s un apmÄcÄ«bu var iegÅ«t apmÄram 100 burÄšanas skolÄs. ŠÄ« ir pirmÄ šÄda tipa burÄšanas apmÄcÄ«bas programma BaltijÄ, kurÄ ir iespÄjas iegÅ«t IYT sertifikÄtu un kÄrtot eksÄmenus LZS (Latvijas ZÄÄ£elÄtÄju SavienÄ«ba) sertifikÄtu saÅemšanai

Kursu priekšrocÄ«bas:

              ♦  VisplašÄkais JÅ«ras burÄšanas kurss BaltijÄ, kas dod iespÄjas iegÅ«t  gan vietÄjos gan starptautiskos     sertifikÄtus

              ♦  NodarbÄ«bas  vada pieredzÄjuši pasniedzÄji 

                Papildus programmÄ ietverts – sporta burÄšanas kurss (starptautiskie sacÄ«kšu noteikumi un sacÄ«kšu standartsituÄciju analÄ«ze) 

                IYT kursus pasaulÄ gadÄ apmeklÄ vairÄk nekÄ 10 000* cilvÄku. SertifikÄtu ieguvÄji var paaugstinÄt kvalifikÄciju jebkurÄ IYT skolÄ pasaulÄ 

              ♦  Lekcijas tiks  ierakstÄ«tas video formÄtÄ un ir pieejamas kursu apmeklÄtÄjiem 

              ♦  Atbilstošo programmu testi  pieejami  digitÄlÄ formÄtÄ

                  * Dati 2015 gadÄ

PasniedzÄji:  Askolds Hermanis, Zigurds Spunde, Valters Burba, Andrejs Buls, Arnis Mežulis, Ziedonis Antapsons, InÄra Blankova,  AinÄrs ZariÅš, Roberts LakuÄs

Teorijas kursa cenas:

            Komandas biedrs  247 EUR*  (iesÄcÄjiem)

            Flottilas kapteinis  415 EUR* (iesÄcÄjiem)

            Bareboat (nomas jahtas) kapteinis  595 EUR*   (kurss paredzÄts pretendentiem ar priekšzinÄšanÄm)

            Piekrastes kapteinis  710 EUR*  (kurss paredzÄts pretendentiem ar priekšzinÄšanÄm)

            Kapteinis  1040 EUR*  (kurss paredzÄts pretendentiem ar priekšzinÄšanÄm)

        * CenÄ iekļauts logbooks un maksa par eksÄmenu kÄrtošanu
 
Vienas nodarbības ilgums 2.5 stundas

SÄkums 18:30

AtbilstošÄ kompetences sertifikÄta teorijas eksÄmens notiks aprīļa beigÄs


PieteikšanÄs kursiem un papildus informÄcija:    kursu progammas PDF šeit

Mob.  00 371 26033818

Mob. 00 371 29171615

lst@nauticalive.com