.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

JAUNUMI

MIKRO KLASES EIROPAS KAUSA POSMÄ 1.VIETA RACER DIVĪZIJÄ LATVIAN SAILING TEAM KOMANDAI AR JAHTU "EVO" 

NedÄļas nogalÄ Mikro klases sacensÄ«bÄm ideÄlos laikapstÄkļos – silts, saulains un stabili vÄjains – Usmas ezerÄ norisinÄjÄs Latvijas atklÄtais ÄempionÄts Mikro klases jahtÄm 2013, Eiropas kausa posms. Triju dienu laikÄ tika doti starti astoÅiem braucieniem 17 jahtÄm no Latvijas (11) un Krievijas (6).

ÄempionÄts izvÄrtÄs sportiski spraigs. Daudzas komandas no konkurentiem šÄ·Ä«ra ļoti neliels punktu skaits. Katrs starts mainÄ«ja rezultÄtu, pie tam septiÅu braucienu lÄ«dera RUS-39 (G.Svistunovs, G.Mikhalevs, I.Kornaļevskis) likteni izšÄ·Ä«ra tieši pÄdÄjais starts, kad ar vienÄdu punktu skaitu zelta medaļa nonÄca pie Steel Teem, RUS-711 (V.Baženovs, A.Babuškins, I.UseÅja). TrešajÄ vietÄ kopvÄrtÄjumÄ un pirmajÄ vietÄ Racer divÄ«zijÄ jau otro gadu sevi pierÄdÄ«ja R.Vaivoda, E.Leimana un A.BÄrziÅa komanda ar jahtu EVO, LAT-444. Par mata tiesu no uzvarÄtÄja šajÄ divÄ«zijÄ palika M.AlviÄ·a, J.JÄkabsona un M.Berga komanda ar jauno Usmas jahtkluba jahtu Esterella, LAT-362, trešajÄ vietÄ atstÄjo V.Smoļakova, J.VÄ«tola un A.Zjatkova komandu ar jahtu Micros, LAT-222.

Cruiser divÄ«zijÄ pirmo vietu izcÄ«nÄ«ja pagÄjušÄ gada debitanti – jahta Razzo, LAT-987 (A.Pampe, Å.LakstÄ«gala, M.Pošeika) un otrajÄ vietÄ – jahta Anne Gauthier, LAT-184 (G.Graudums, I.Romane, L.KalniÅa). JÄpiebilst, ka ar šo jahtu no 2010. gada ne Latvijas, ne pasaules ÄempionÄtos neviens nebija startÄjis.

NÄkamnedÄļ divas no mÅ«su komandÄm – Micros un Esterella - dosies uz Eiropas kausa posmu KrievijÄ, PleskavÄ, kas norisinÄsies Peipusa ezerÄ no 10. lÄ«dz 12.jÅ«nijam. SavukÄrt pasaules ÄempionÄtu šogad jÅ«lija beigÄs organizÄ Polijas Mikro klases jahtu asociÄcija, piejÅ«ras pilsÄtÄ GdiÅÄ.

ReidzÄ ar Latvijas Äempiona titula izcÄ«Åu, dalÄ«ba un rezultÄti šajÄs sacensÄ«bÄs deva pirmos punktus arÄ« Latvijas Meistara kausa izcÄ«ÅÄ, kam sekos Moricsalas regate 15.jÅ«nijÄ UsmÄ un vÄl trÄ«s sacensÄ«bas atbilstoši nolikumam. ŠobrÄ«d Meistara kausa izcÄ«Åai kvalificÄjušÄs sešas komandas – Evo, Tike, My Way, Flame, EvoII un Esterella.